تاریخ : دوشنبه 1 بهمن 1397     |     کد : 2282

((آگهی مزایده))

فضای تبلیغاتی بدنه و داخل 70 دستگاه اتوبوس

 
شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوزهیئت مدیره محترم در نظر دارد تبليغات بدنه و داخل تعداد 40 دستگاه از اتوبوسهاي دوكابين و 10دستگاه اتوبوس تک كابين مسير BRT و 20 دستگاه از اتوبوسهای بخش خصوصی را از طريق مزايده با قیمت پایه سال اول 12،373،875،000ریال  بطور سالانه بمدت سه سال شمسی به کانونها و شرکتهای داراي مجوز تبليغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي واگذار نمايد لذاعلاقمندان به شرکت در مزایده ميتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی (به غیر از ایام تعطیل رسمی) لغایت آخر وقت اداری(14/30) روزشنبه مورخه 97/11/13 به نشانی تبریز- بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزو حومه به امور قراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن32671513 تماس حاصل فرمایند.
الف)محل دريافت اسناد مزايده: تبريز-بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه واحدامور قراردادها
ب)ميزان سپرده یا ضمانتنامه بانکی : واریز مبلغ 248،177،500ریال به شماره شماره حساب 1006135007  نزد بانك شهرشعبه آزادي بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه و يا ارائه ضمانتنامه بانكي به مبلغ مذكور بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه با اعتبار سه ماهه
ج)مهلت ارائه اسناد: از تاريخ نشر آگهي لغايت آخر وقت اداري روز شنبه مورخه97/11/13
د)زمان و مكان برگزاري مزايده: مورخه 97/11/13 ساعت14/30 بعد از ظهرروزشنبه، تبريز بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مزایده خواهد بود. در ضمن مشروح شرایط عمومی مزایده در اسناد مزایده موجود می باشد.

                                                                                                                             شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری کلانشهر تبریز


ش حاضری