تاریخ : شنبه 16 تير 1397     |     کد : 2115

طی احکام جداگانه ای از سوی مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی

مدیران جدید مناطق وپایانه ها معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزوحومه، طی احکام جداگانه ای از سوی مدیرعامل اتوبوسرانی کلانشهر تبریز ، مدیران جدید مناطق و پایانه های شرکت واحد معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزوحومه، طی احکام جداگانه ای از سوی مدیرعامل اتوبوسرانی کلانشهر تبریز ، مدیران جدید مناطق و پایانه های شرکت واحد معرفی شدند.
بنا براین گزارش طبق پیشنهاد معاون اجرایی و با تایید مدیر عامل شرکت و در راستای پیشرفت موثر امور در واحد اجرایی، احکام مدیران جدید مناطق صادر گردید.
در احکام صادر شده حامد صدری به عنوان مسئول منطقه یک(پایانه جمهوری و خاقانی)، نادر عبدالستاری به عنوان سرپرست منطقه 2(شهید محققی)، محمد اباذری به عنوان سرپرست پایانه فرعی راه آهن  و مسعود محمودی به عنوان سرپرست منطقه 4 (مسیر تندرو) معرفی شدند.
 


ش حاضری