تاریخ : پنجشنبه 9 بهمن 1393     |     کد : 1176

سهم حمل ونقل شهری تبریز از کارنامه مثبت دولت درسال 2014

ابتدای سال 2014 موسسات بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران را برای سال 2014 رقمی حدود 2 الی 5/2 درصد ونرخ تورم درپایان این سال را 17درصد پیش بینی کردند این درحالیست که چند روزی است 2014 به پایان رسیده و وارد سال 2015 میلادی شده ایم وطی آمارهای رسمی کشور از جمله آمارهای بانک مرکزی شاخص های اقتصادی از جمله شاخص رشد اقتصادی را ...


 ابتدای سال 2014 موسسات بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران را برای سال 2014 رقمی حدود 2 الی 2/5 درصد ونرخ تورم درپایان این سال را 17درصد پیش بینی کردند این درحالیست که چند روزی است 2014 به پایان رسیده و وارد سال 2015 میلادی شده ایم وطی آمارهای رسمی کشور از جمله آمارهای بانک مرکزی شاخص های اقتصادی از جمله شاخص رشد اقتصادی را رقمی حدود 4 درصد ونرخ تورم آذرماه را 16/8 درصد نشان دادند  و این موضوع نشانگر این است که  سال گذشته میلادی ایران از پیش بینی های جهان نیز پیشی گرفته و اقتصادی روبه فعال را شاهد شدیم . واز طرفی وصول بخشی از درآمدهای نفتی بلوکه شده .اماباوجود این ارقام ودرصدهای مسرور کننده متاسفانه باوجود قوانین صریح هنوز پرداخت سهم مبالغ اتوبوسرانیها تعلل میشود.  قوه مقننه قوانینی را درکشور به تصویب رسانده که دولت براساس آنها موظف به تخصیص اعتبارات به شهرداریهای کشور به منظور توسعه ونگهداشت حمل ونقل عمومی است . یکی از قوانین توسعه حمل ونقل عمومی ومدیریت مصرف  سوخت مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی است که به موجب آن دولت مکلف است سالانه میلیاردها تومان به منظور کمک به حمل ونقل عمومی درون شهری درردیف های بودجه کشور پیش بینی وتخصیص دهد.
 درشهر تبریز که یکی از اصلی ترین بخش های حمل ونقل عمومی ، اتوبوسرانی میباشد ( پرداختن به حمل ونقل ریلی ، مترو  وسیستم های هوشمند دراین خصوص مجالی دیگر می طلبد )  برغم صراحت های قانونی ازبابت نوسازی ناوگان اتوبوسرانی مبلغی پرداخت نشده است . ( ماده 11 – وصولی های موضوع بند های (6  ) و (7) ماده (2) وماده (5) بین شهرداریها و وزارت راه وترابری جهت انجام تکالیف این قانون به نسبت شصت درصد ( 60% ) وچهل درصد (40% ) درقالب بودجه های سنواتی توزیع میگردد کمک به شهرهای فاقد سامانه ریلی شهری مصوب برای ساماندهی حمل ونقل همگانی وبهبود عبورومرور دارای اولویت است .)

و این درحالی است که خرید ناوگان جدید ویانوسازی اتوبوس های ناوگان یکی از ضرورتهای  این کلانشهر میباشد که همه ساله درروزهای سرد که وارونگی هوا  راشاهد می شویم ویادر ایامی که به روز پاک شهره شده تاکیدی به ایـــن مهم شده و باز درمحاق فراموشی !  ویا ازمحلی دیگر : قانون مصوب رسیدگی به جرائم رانندگی مصوب سال 1389 که 70 % از سهم 60 درصدی وصول جرائم راهنمائی ورانندگی به شهرداریها که ازآن نیز 42 درصد باید صرف حمل ونقل عمومی شهر که نمایندگی این بخش را اتوبوسرانی تبریزوحومه به عهده دارد اختصاص یابد. این قانون از آن دسته قوانینی است که برمبنای درآمد وهزینه بوده که براساس وصول جرایم باید تخصیص وهزینه شود و به همین دلیل پرداخت سهم اتوبوسرانی ازاین بخش مستقیماً در ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان محترم که در گرمای تیرماه و درسرمای زمستان درایستگاهها منتظر اتوبوس می مانند واین بخش از حمل ونقل را چه بسا بخاطر جبر و لحاظ تراز درآمد وهزینه خانوار خود انتخاب نموده اند تاثیر می گذارد.
امید است هر کس به وسع خود اعم از جایگاههای رسمی و غیر رسمی در مشخص شدن ارقام وصولی جرائم رانندگی در 10 ماهه سال 1393  و حل مشکلات حمل و نقل عمومی  کلانشهر تبریز گامهای موثر بردارد.

      شمس اله فیروزیان
کارشناس ارشد شهرداری تبریز

------------------------------------------
منبع: روزنامه ایران شماره 5826خانم حاضری