تاریخ : چهارشنبه 5 آذر 1393     |     کد : 1127

" آگهي مناقصـــه "

شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه به استناد مجوز هيئت مديره محترم شركت درنظر دارد امورات مربوط به صافکاری ، رنگ آميزي و تعمیرو ساخت قطعات فایبرگلاس كليه اتوبوسهای خود را ازطريق مناقصه عمومي به اشخاص حقیقی و حقوقي واجد شرايط و صلاحیت پيمانكاري واگذار نمايد .


شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه به استناد مجوز هيئت مديره محترم شركت درنظر دارد امورات مربوط به  صافکاری ، رنگ آميزي و تعمیرو ساخت قطعات فایبرگلاس كليه اتوبوسهای خود را ازطريق مناقصه عمومي به اشخاص حقیقی و حقوقي واجد شرايط و صلاحیت پيمانكاري واگذار نمايد . لذا متقاضيان محترم مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخه 93/9/15 به نشاني تبريز -  بلوار پنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز به واحد امور قراردادها مراجعه وجهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 32671513-041 تماس حاصل نمايند .
الف : محل دريافت اسناد مناقصه : تبريز -  بلوار پنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز  واحد امور قراردادها
ب – ميزان سپرده نقدي وشماره حساب بمبلغ 125/000/000 ريال به شماره حساب سیبا 0105634032001  نزد بانك ملي شعبه ستارخان بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريزوحومه و يا ارائه ضمانتنامه بانكي به مبلغ مذكور بنام شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه با اعتبار سه ماهه
ج – مهلت ارائه اسناد : ازتاريخ نشر آگهي لغايت آخر وقت اداري روزشنبه مورخه 93/9/15
د – زمان ومكان برگزاري مناقصه : روز یکشنبه مورخه 93/9/16 ساعت 14/30بعد از ظهر- بلوارپنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه
بديهي است شركت در مناقصه به منزله قبول شروط وتكاليف مقرردراسناد مناقصه بوده وشركت واحد باتصويب هيئت مديره در رد ياقبول پيشنهادات مختاراست وهزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود ضمناً مشروح شرايط مناقصه دراسناد مناقصه موجود ميباشد .


خانم حاضری