تاریخ : يکشنبه 4 آبان 1393     |     کد : 1098

آگهي تجديد مناقصـــه فروش و شارژ كارت بليت الكترونيكي اتوبوسهاي شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه

شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه به استناد بندهاي 1و3 صورتجلسه مورخه هاي93/4/11و 93/6/12هيئت مديره محترم شركت درنظر دارد امورات مربوط به فروش و شارژ كارت بليت الكترونيكي اتوبوسهاي شركت واحد اتوبوسراني تبريزو حومه را بمدت يكسال شمسي به شركتهاي خدماتي داراي گواهي صلاحيت فعاليت از اداره كل تعاون و،كار ورفاه اجتماعي واگذار نمايد.


  شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه به استناد بندهاي 1و3 صورتجلسه مورخه هاي93/4/11و 93/6/12هيئت مديره  محترم شركت درنظر دارد امورات مربوط به فروش و شارژ كارت بليت الكترونيكي اتوبوسهاي شركت واحد اتوبوسراني تبريزو حومه را بمدت يكسال شمسي به شركتهاي خدماتي داراي گواهي صلاحيت فعاليت از اداره كل تعاون و،كار ورفاه اجتماعي واگذار نمايد. لذا شركتهاي واجد شرايط و داراي صلاحيت مي توانند براي دريافت اسناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي تا آخر وقت اداري روزيكشنبه مورخه18/8/93 به نشاني تبريز -  بلوار پنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز به واحد امور قراردادها مراجعه و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 2671513 تماس حاصل  نمايند.
1) محل دريافت اسناد مناقصه: تبريز -  بلوار پنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز  واحد- امور قراردادها
2) ميزان سپرده نقدي و شماره حساب يا ضمانتنامه بانكي معتبر:  واريز مبلغ 292/560/000ريال به عنوان سپرده شركت در مناقصه فروش و شارژ به شماره حساب 0105634032001 بانك ملي شعبه ستارخان بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه يا ضمانتنامه بانكي معتبر
3) مهلت ارائه اسناد:  ازتاريخ نشر آگهي لغايت آخر وقت اداري روز يكشنبه مورخه 93/8/18
4)  زمان ومكان برگزاري مناقصه:  روز دوشنبه ساعت 10 صبح مورخه 93/8/19 بلوارپنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه
5) 10%كل مبلغ قرارداد بعنوان تضمين حسن انجام تعهدات بصورت ضمانتنامه بانكي يا وجه نقدزمان عقدقرارداد دريافت خواهدشد.
بديهي است شركت در مناقصه به منزله قبول شروط وتكاليف مقرردراسناد مناقصه و آئين نامه معاملاتي شركت واحد تبريز بوده وشركت واحد باتصويب هيئت مديره در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست وهزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود. ضمناً مشروح شرايط مناقصه دراسناد مناقصه موجود مي باشدو شركت كنندكان پس از اخذ اسناد مناقصه با قيد قبولي امضاء در پاكتهاي لاك و مهر شده تحويل دبيرخانه شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه نمايند.
خانم حاضری