تاریخ : چهارشنبه 15 مرداد 1393     |     کد : 1039

(( آگهي مناقصـــه)) فروش و شارژ كارت بليت الكترونيكي اتوبوسهاي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه

شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه به استناد بند 1 صورتجلسه مورخه93/4/11هيئت مديره محترم شركت درنظر دارد امورات مربوط به فروش و شارژ كارت بليت الكترونيكي اتوبوسهاي شركت واحد اتوبوسراني تبريزو حومه را بمدت يكسال شمسي به شركتهاي خدماتي داراي گواهي صلاحيت فعاليت از اداره كل تعاون و،كار ورفاه اجتماعي واگذار نمايد.

  شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه به استناد بند 1 صورتجلسه مورخه93/4/11هيئت مديره  محترم شركت درنظر دارد امورات مربوط به فروش و شارژ كارت بليت الكترونيكي اتوبوسهاي شركت واحد اتوبوسراني تبريزو حومه را بمدت يكسال شمسي به شركتهاي خدماتي داراي گواهي صلاحيت فعاليت از اداره كل تعاون و،كار ورفاه اجتماعي واگذار نمايد. لذا شركتهاي واجد شرايط و داراي صلاحيت مي توانند براي دريافت اسناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي تا آخر وقت اداري روزدوشنبه مورخه93/5/27به نشاني تبريز -  بلوار پنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز به واحد امور قراردادها مراجعه و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 2671513 تماس حاصل  نمايند.
1) محل دريافت اسناد مناقصه: تبريز -  بلوار پنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز  واحد- امور قراردادها
2) ميزان سپرده نقدي و شماره حساب يا ضمانتنامه بانكي معتبر:  واريز مبلغ 292/560/000 ريال به عنوان سپرده شركت در مناقصه فروش و شارژ به شماره حساب 0105634032001 بانك ملي شعبه ستارخان بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه يا ضمانتنامه بانكي معتبر
3) مهلت ارائه اسناد:  ازتاريخ نشر آگهي لغايت آخر وقت اداري روز دوشنبه مورخه 93/5/27
4)  زمان ومكان برگزاري مناقصه:  روز سه شنبه ساعت 14/30مورخه 93/5/28بلوارپنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه
5) 10%كل مبلغ قرارداد بعنوان تضمين حسن انجام تعهدات بصورت ضمانتنامه بانكي يا وجه نقدزمان عقدقرارداد دريافت خواهدشد.
بديهي است شركت در مناقصه به منزله قبول شروط وتكاليف مقرردراسناد مناقصه و آئين نامه معاملاتي شركت واحد تبريز بوده وشركت واحد باتصويب هيئت مديره در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست وهزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود. ضمناً مشروح شرايط مناقصه دراسناد مناقصه موجود مي باشدو شركت كنندكان پس از اخذ اسناد مناقصه با قيد قبولي امضاء در پاكتهاي لاك و مهر شده تحويل دبيرخانه شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه نمايند.
شركت كنندگان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به سايت اينترنتي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه به آدرس:  bus.Tabriz.irمراجعه نمايند.

شركت واحد اتوبوسراني شهرداري كلانشهر  تبريز وحومهشرايط عمومي مناقصه فروش وشارژ كارت بليط شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه
1-    شركت كنندگان در مناقصه پس از امضاء وممهور كردن كليه اسناد و مدارك مناقصه به همراه فيش واريزي سپرده شركت در مناقصه را درداخل پاكت الف وبرگ پيشنهاد قيمت را داخل پاكت ب گذاشته وتا آخر وقت اداری روزدوشنبه مورخه 93/5/27 به دبیرخانه  شركت واحد اتوبوسرانی تبریزتحويل داده ورسيد اخذ نمايند .
2-    به پيشنهادات وپاكتهايي كه بعد ازتاريخ مقرر تحو يل گردد و همچنین به پیشنهادات بدون سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد .
3-    شركت كنندگان بايستي پيشنهادات خود را باخط خوانا وبدون قلم خوردگي ومختصر ومفيد قيد نمايند به پيشنهادات خط خورده ولاك شده و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد .
4-    شركت كنندگان در مناقصه بايستي از بابت سپرده شركت درمناقصه مبلغ292/560/000 ريال به حساب  شماره 0105634032001 نزد بانك ملي شعبه ستارخان بنام شركت واحد بعنوان سپرده شركت در مناقصه واريز ويا ضمانتنامه بانكي معتبر در داخل پاكت الف بگذراند .
5-    درصورتيكه اولين برنده مناقصه درمدت 7 روز جهت عقد قراردادبه شركت واحد مراجعه ننمايد سپرده نفراول به نفع شركت واحد ضبط واز دومين برنده دعوت واگر دومين برنده نيز به ترتيب نفراول برنده حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او نیز به نفع شركت واحد ضبط خواهد شد وبرندگان حق هيچگونه اعتراضي رانخواهند داشت
6 – پس از مشخص شدن برندگان نفرات اول ودوم سپرده نفرات بعدی عودت داده خواهد شد .
7-  شركت واحد باتائيد هيئت مديره دررد ياقبول پيشنهادات مختار است .
8- ذیل تمامی اسناد مناقصه اعم از برگ پیشنهاد و شرایط عمومی بایستی به مهر وامضای پیشنهاد دهنده برسد.
9-پرداخت هرگونه بیمه ومالیات ودیگرعوارض مربوط به قرارداد اعم ازارزش افزوده بعهده برنده مناقصه میباشد .
11-درصورت احراز خلاف شرايط مندرج در اسناد مناقصه از جانب پيشنهاد دهنده در هر مرحله از كار ،كارفرما حق خواهد داشت قرارداد را راسآو بطور يكجانبه فسخ نموده و سپرده تضمين پيشنهاد دهنده را مطالبه و كليه خسارت وارده را با تشخيص خود از محل تضمين مورد نظر وصول نمايد.
12-برنده مناقصه بايستي براي پرسنل خود گواهي سلامت بهداشت و گواهي سوء پيشينه  و عدم اعتياد از مراجع قانوني اخذ نمايد
13-برنده مناقصه مكلف است به محض اعلام كارفرما نسبت به تعويض پرسنل خود اقدام نمايد.

14-برنده مناقصه مكلف است لباس فرم اعلامي از ناحيه كارفرما براي پرسنل خود تهيه نمايد.
15-برنده مناقصه متعهد گرديدهرگونه جذب و اخراج پرسنل خودرا با نظركارفرما اقدام نمايد.
16-برنده مناقصه مكلف است جهت نظارت بر كار پرسنل ،يك دستگاه خودروي سواري مدل 90 به بالابا چراغ گردون  بصورت يكسره تهيه ودر اختيار نماينده كارفرما قرار دهد.
17- کلیه هزینه های آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد .
18- شرکت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه مخیراست 25% حجم قرارداد را افزایش یا کاهش دهد .
19- مالیات بر ارزش افزوده برعهده برنده مناقصه میباشد .
20- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت ( مصوب 22 دیماه 1337 ) از طرف شرکت کنندگان الزامی میباشد .
21-  برنده مناقصه زمان عقد قرارداد بايستي 10% از كل مبلغ قرارداد ضمانتنامه بانكي ارائه نمايد.
22-حداقل ميزان تحصيلات پرسنل بكارگيري بايد سيكل باشد.
23- زمان برگزاری مناقصه ساعت  10 روز سه شنبه  مورخه93/5/28 درمحل تبریز – میدان پنجم مرداد ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه برگزار خواهد شد .
24-هيچگونه تعديلي در طول مدت قرارداد به مبلغ پيشنهادي تعلق نخواهد گرفت.
25-برنده مناقصه بايستي حداقل مبلغ 400/000/000ريال توان مالي بعنوان تنخواه شارژ دستگاههاي شارژ داشته باشد.
26- شرکت کنندگان صرفاً تا 48ساعت قبل اززمان بازگشایی پاکتهاي  پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی را دارند وخارج ازاین مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده وکمیسیون حق افتتاح وبازگشایی پیشنهادها را دارد ودرصورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهدشد .
27- محتويات پاکت الف: اصل فيش سپرده شرکت در مناقصه – برگ شرايط عمومی با مهر و صاحب امضاء مجازشرکت کننده -آگهی تاسيس -  اساسنامه شرکت - آخرين آگهی تغييرات در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي-گواهي صلاحيت فعاليت  از اداره كل تعاون ،كارو رفاه اجتماعي
28- محتويات پاکت ب: برگ پيشنهاد قيمت  

                                                 شركت واحد اتوبوسراني تبريزو حومه   
خانم حاضری