شنبه 28 فروردين 1400
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
گروهی برای نمایش وجود ندارد
     
    حضور دکتر دبیری رئیس محترم شورای اسلامی شهرتبریز در توقفگاه مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
    حضور دکتر دبیری رئیس محترم شورای اسلامی شهرتبریز در توقفگاه مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
    حضور دکتر دبیری رئیس محترم شورای اسلامی شهرتبریز در توقفگاه مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
    1