شنبه 28 فروردين 1400
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
گروهی برای نمایش وجود ندارد
   
  بازدید دکتر بابایی اقدم رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تبریز از شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
  بازدید دکتر بابایی اقدم رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تبریز از شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
  بازدید دکتر بابایی اقدم رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تبریز از شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
  1