يکشنبه 10 اسفند 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
گروهی برای نمایش وجود ندارد
     
    بازدیدرئیس شورای اسلامی شهر تبریز جناب آقای دکتر دبیری از شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
    بازدیدرئیس شورای اسلامی شهر تبریز جناب آقای دکتر دبیری از شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
    بازدیدرئیس شورای اسلامی شهر تبریز جناب آقای دکتر دبیری از شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
    0