شنبه 9 بهمن 1400
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
 ترکیب هیئت مدیره
 

اعضای هیئت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه  :

 

1-دکتر وحید نواداد -معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز -رئیس هیئت مدیره

     

  2-مهندس ایوب اسماعیلی -مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی  تبریز و حومه- عضو هیئت مدیره

    

3-دکتر اکبر خردمند-عضو هیئت مدیره

    

4-دکتر کریم سامبرانی- عضو هیئت مدیره

    
5- مهندس عادل حسین پور- عضو هیئت مدیره