ترکیب هیئت مدیره
 

اعضای هیئت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه  :

 

1-دکتر مهدی یوسفی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز -رئیس هیئت مدیره

 

  2-مهندس ایمان غنی زاده سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی  تبریز و حومه- عضو هیئت مدیره

 

3- مهندس سیروس حیدر ریحانی -عضو هیئت مدیره

4-مهندس کریم سامبرانی- عضو هیئت مدیره

5- مهندس عادل حسین پور- عضو هیئت مدیره