يکشنبه 10 اسفند 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
 سامانه های ارتباطی
سامانه پیام کوتاه: 3000570555

مــــــدیــــــریـت: 32663920-041

روابـط عمــومی: 32663902-041

حـــــــراســـــت: 32663901-041


نظارت و بازرسی:32663904-041

تلــــفن گــــویــــا:32671512-041