شنبه 22 مرداد 1401
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
 وضعیت و جایگاه قانونی
در قانون تشکیل اتوبوسرانی های شهری که ماده 84 قانون شهرداری ها می باشد، آمده است: موسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله کشی آب، برق، اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند می توانند با اصول بازرگانی اداره شوند. اساسنامه این قبیل موسسات بایستی به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد. همچنین در قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی شهرها، مصوب 16 بهمن 1331، به وظیفه شهرداری در مقابل نقل و انتقال جمعی مسافر در داخل هر شهر وحومه آن و امتیاز اتوبوسرانی اشاره شده و در تبصره یک این قانون نحوه تشکیل شرکت های اتوبوسرانی، نسبت سهام شهرداری و بخش خصوصی در سرمایه گذاری آنها و همچنین محدودیت زمانی هر یک از این شرکت ها طرح شده است. در اینجا برای آشنایی بیشتر قسمتی از اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه ذکر می شود:
ماده  1- نام شرکت:
شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی شهرستان تبریز و حومه سهامی خاص
ماده  2- موضوع شرکت:
به منظور اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر به طور دسته جمعی در داخل و حومه شهر تبریز طبق ماده واحده ( شرکت اتوبوسرانی عمومی ) مصوب مجلسین شورای ملی و سنا و تصویب نامه شماره  4594 – 28 /2/45 استانداری تبریز به قائم مقامی انجمن شهر به تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی تبریز مبادرت شود.
ماده  3- نوع شرکت:
سهامی خاص با سهام بانام
ماده  4- مرکز اصلی:
 شهر تبریز
ماده  6- سرمایه:
سرمایه شصت میلیون ریال که به دوازده هزار سهم پنج هزار ریالی بانام تقسیم می شود و تمام آن از طرف شهرداری تبریز تعهد و مبلغ 42984000 ریال پرداخت شده است و در زمان نیاز، شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی فوق العاده سرمایه را افزایش دهد.
تبصره: شهرداری تبریز می تواند تا حدود چهل و نه درصد سهام خود را به اتباع ایران و صاحبان اتوبوس طبق تبصره یک و چهار و شش ماده واحده از قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی بفروشد.
ماده 26- اعضای هیئت مدیره شرکت پنج نفر و عبارت خواهد بود از شهرداری تبریز و چهار نفر به انتخاب مجمع عمومی که به مدت 2 سال انتخاب می شوند.
ماده 28- چون شهرداری صاحب 51٪ سهام است معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز رئیس هیئت مدیره خواهد بود.
ماده 31- هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت بوده و کلیه اختیارات لازم را برای اداره شرکت از قبیل اداری، بودجه، حسابداری، استخدامی، معاملاتی و انتقال و غیره خواهد داشت.