تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه یکی واحدهایی است که با توجه به نیاز پرسنل جهت تهیه مسکن به وجود آمده است.
این تعاونی در طی سالهای گذشته سعی بر آن داشته است که پروژه ها و طرحهای گوناگونی را جهت تامین نیاز کارکنان شرکت در امر مسکن به انجام برساند. این فعالیتها به ویژه در سالهای اخیر با مطرح شدن طرح مسکن مهر پر رنگتتر گشته و مسئولین مشغول به فعالیت در تعاونی مسکن ، برنامه های مفیدی را جهت اجرای این طرح به انجام رسانده اند. در بخش ذیل به برخی از برنامه های در دست اقدام این تعاونی و برنامه های آتی آن اشاره می شود:
1-    پیگیری طرح مسکن مهر و قرارداد اجاره ای بلند مدت  مسکن مهر با شرکت عمران شهر جدید سهند
2-    برگزاری دو مرحله مجمع عمومی طرح مسکن مهر جهت نظارت بر عملکرد تعاونی مسکن و بازدید از محل پروژه
3-    دریافت وام آماده سازی مسکن اعضأ به مبلغ ده میلیون ریال از بانک مسکن
4-    پرداخت ده میلیون ریال آماده سازی زمین پروژه به حساب اتحادیه تعاونیهای مسکن کارگران
5-    دریافت مجوز تهیه نقشه برای 141 واحد آپارتمانی در فاز 3سهند از شهرداری شهر جدید سهند
6-    اجرای مناقصه دو مرحلهای واگذاری طراحی و نقشه کشی پروژه مسکن مهر
7-    انعقاد قرارداد طراحی و نقشه کشی پروژه مسکن مهر با شرکت مهندسین مشاور زمین ژرفاب
 و ....