تعاونی اعتبار شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تعاونی اعتبار اتوبوسرانی تبریز با هدف ارائه تسهیلات در قالب وام به کارکنان محترم شرکت راه اندازی گشته است.  سرمایه اولیه این تعاونی برابر با 1611902980ريال بوده و مقدار مبلغ وام تعلق گرفته به اعضا بر اساس میزان سهام آنان تعیین می شود. کارمزد وام پرداختی به اعضا برابر با 2 درصد می باشد.
اعضا هیئت مدیره  تعاونی اعتبار 4 نفر بوده که شامل افراد ذیل است:
1.    رئیس هیئت مدیره
2.    نائب رئیس
3.    عضو هیئت مدیره
4.    بازرس
در این تعاونی ماهانه و به طور مرتب به صورت نوبتی به 13 نفر از اعضا متقاضی وام تا سقف 7000000ريال وام پرداخت می شود. اقساط این وامها در طی 15 ماه از حقوق گیرندگان وام کسر می گردد.
پرسنلی که به هر عنوان از شرکت منفک می شوند می توانند مبلغ سهام خود را از این تعاونی اخذ و تسویه حساب نمایند.
تعداد اعضای تعاونی اعتبار در وضعیت موجود برابر با 428 نفر می باشد.