مسئولیتها
در نگرش کلی تعاوني 432 داراي دو بخش اصلی فعالیتی است:

  الف : اموراجرایي
 ب : اموراداري و مالي

  اين دو قسمت توسط چهار مدير با خط مشي و سياست ارائه شده از طرف مديريت  تعاوني و با تصويبات هيئت مديره در جهت ارتقا اهداف كمي و كيفي تعاوني فعالیت مي كنند . با توجه به اينكه چارت سازماني در تعاوني 432 به صورت  افقي  مي باشد ؛ كليه مديران واحدها به صورت مستقيم با مديريت تعاوني در ارتباط هستند. (لازم به ذكر است مديريت تعاوني نيز خود منتخب هيئت مديره تعاوني مي باشد).

  الف) اموراجرائي : كليه فعاليتهاي حمل و نقل خارج از ستاد تعاوني را در بر  مي گيرد. اين قسمت از دو واحد اجرائي به شرح زير تشكيل یافته است :

  1- امور مدارس : يكي از عمده ترين فعاليتهاي اموراجرائي را تشكيل مي دهد كه جهت تامين اهداف ذيل اقدام مي نمايند:
- اعمال سياست واحد به امور سرويس اياب و ذهاب دانش آموزان در سطح شهر
- تامين امنيت جاني و اخلاقي و رفاه دانش آموزان از طريق رانندگان صالح در سرويس مدارس
- كنترل قيمت و كاهش هزينه ها از طريق قطع نفوذ واسطه ها
- ساماندهي و نظارت بر فعاليت گسترده خودروهاي سرويس مدارس

 2- امورحركت :واحد ديگر امور اجرایي را تشكيل مي دهد كه جهت تامين اهداف ذيل اقدام مي نمايند :
- هماهنگي لازم با ساير واحدهاي تعاوني در خصوص انجام امورات اداري و بانكي خارج از تشكيلات اداري تعاوني
- نظارت و كنترل ميني بوسهاي فعال در خطوط تحت نظارت تعاوني (در حال حاضر این مسیرها شامل خطوط ممقان . خلجان . شهرك شهيد چمران و پاسداران مي باشند).
- نظارت و كنترل ميني بوسهای فعال در سرويس اياب و ذهاب ادارات و كارخانجات (در سال 1389شامل سرويس كاركنان شركت موتوژن،  پالايشگاه ، پتروشيمي، مجموعه سازان، نيروگاه حراراتي ، دانشگاه پيام نور، مركز بهداشت تبريز و بيمارستان رازي مي باشد).

  ب) اموراداري و مالي : كليه فعاليتهاي داخل ستاد تعاوني را دربر مي گيرد . كه اين قسمت نيز از دو واحد به شرح زير تشكيل یافته است:
1-    اموراداري : يكي از عمده ترين فعاليتهاي داخل  ستاد  تعاوني  را  تشكيل مي دهد ، كه در جهت تامين اهداف ذيل فعاليت مي نمايد:
- ايجاد نظم در داخل ستاد تعاوني
- انجام امورات اداري مربوط به رانندگان ميني بوس همكار تعاوني ، رانندگان تامين نيرو (فعال در شركت واحد) و پرسنل محترم تعاوني
- انجام امورات اداري مربوط به سازمانها و ادارات و ... كه با تعاوني 432 همكاري دارند.

    2-  امورمالي: يكي از حساسترين و مهم ترين  واحدهای  تشكيل  دهنده  ستاد  تعاوني 432 مي باشد كه در جهت تامين اهداف ذيل فعاليت مي نماید:
- انجام كليه امورات مالي مربوط به رانندگان ميني بوس همكار تعاوني ، رانندگان تامين نيرو (فعال در شركت واحد) و پرسنل تعاوني  شامل ( حقوق و دستمزد ، ماليات ، بيمه و ...)
- و ساير امورات مالي مربوط به تعاوني
لازم  به  ذكر  است  انجام  مراحل  مالي  در اين واحد به صورت اتوماسيون حسابداري مي باشد.