خطوط مینی بوسرانی
در حال حاضر تعداد مینی بوس های تحت نظارت تعاونی 432 برابر با 907دستگاه می باشد.
تعداد مسیرهای مینی بوس تحت نظارت شرکت 4مسیر است که از این بین 2مسیر درون شهری و 2مسیر مربوط به حومه می باشد. متوسط زمان انتظار مسافرین در ناوگان مینی بوسرانی20 الی 25 دقیقه می باشد.