وظایف اصلاح شبکه

شرح وظایف کارشناس اصلاح شبكه حمل و نقل


1)    گرفتن دستوركار از مدير برنامه ريزي بمنظور تعيين اولويت در انجام وظائف جاري و امور محوله

2)    ارائه طرح و پيشنهادات در راستاي بهبود وضع موجود شبكه و خطوط اتوبوسراني تبريز و حومه
 
3)    مطالعه، بررسي و اعلام نظر در خصوص موارد مرتبط با عملكرد شبكه و خطوط ( ايجاد خط جديد، امتداد و تغییر مسیر، ادغام خطوط، فازبندی خطوط، سرويس خطوط، ایجاد ایستگاه اتوبوس، جابجائی و انتقال محل ایستگاه اتوبوس، نيازمندي هاي تجهيزات ايستگاه از قبيل نصب تابلو، سایبان و ایجاد خط کشی، راه اندازی خط اتوبوس برای روستاهای حومه

4)    مطالعات و امكان سنجي توسعه شبكه و خطوط اتوبوسراني در نواحي توسعه يافته شهر و كوي ها و شهرك، همچنين نواحي اقماري و حومه

5)    حضور در جلسات درون سازماني و برون سازماني مرتبط با موضوعات تخصصي حمل و نقل

6)    مشاركت در مراحل تهيه و اجراي طرح هاي مرتبط با خطوط و شبكه از قبيل آمارگيري از خطوط اتوبوس

7)    بررسي و اعلام نظر در مورد طرح هاي مطالعاتي مرتبط با خطوط اتوبوس كه توسط مشاور و نهادهاي مطالعاتي انجام مي گيرد.

8)    انجام ساير امور محوله در حوزه وظايف سازماني از سوي مقام مافوق