تشکیلات و روشها


مقدمه

      امروزه حمل ونقل وجابجایی مسافروسفرهای درون شهری یکی ازمهمترین مسائل مهم مدیریت شهری می باشدکه با توجه به افزایش جمعیت درنقاط شهری وتوسعه تکنولوژی ودغدغه داشتن ترافیک روان وحل مشکلات ترافیکی نیاز به برنامه ریزی دقیق ومنطقی دارد.ساماندهی حمل ونقل شهری درنقاط شهری باعث بوجودآمدن شهری سالم وپایدارمی گردد.درجوامع امروزی شهروندان هرروز هزینه های زیادی رابطورمستقیم یاغیرمستقیم بدلیل مشکلات ترافیک سنگین وعدم کارایی حمل ونقل درون شهری می پردازندکه عبارتند از:اتلاف انرژی ووقت،مشکلات زیست محیطی وبهداشتی-روانی،تصادفات وغیره که این مشکلات براساس افزایش شمارخودروها وبکارگیری روزافزون خودروهای شخصی-کاهش سفرباوسایل نقلیه عمومی بوجود می آید.
با گسترش و بزرگتر شدن سازمان ها و پیچیده تر شدن محیط آن ها، مشکلات عملکردی ناشی از ساختار سازمانی نامناسب، به نحو حادتری مطرح می شود. به منظور غلبه بر مشکلات و نارسایی ها ارائه الگوهای جدیدی در ساختار سازمانی، نیاز می باشد.طراحی ساختار سازمانی متناسب با شرایط درونی هر سازمان و در تطابق با محیط بیرونی آن، یک اقدام و فعالیت بسیار مهم می باشد که بایستی به آن پرداخته شود.

کلیات:
تعریف مسئله وبیان پرسش های اساسی
      جهان باچنان سرعتی درحال تغییر وتحول است که قابل تصورنیست.تغییرات سریع محیطی سازمان ها وبویژه مدیران راباچالش هایی مواجه ساخته است که برای مقابله با آنها سازمانها باید پویا بوده وازمدیران تحول گرا که ازتوانایی های ویژه جهت مدیریت سرمایه های فکری سازمان برخوردار هستند استفاده کنند تابتوانند ازتهدیدهای محیطی،فرصت وازضعف های سازمانی قوت بسازند وسپس ازهمین فرصت ها وقوت ها برای مقابله باچالش های محیطی حداکثر بهره رابرگیرند.دراین بین فرایند تحول اداری اقداماتی رادرراستای برنامه ریزی واجرای تغییرات لازم ومناسب درساختار،فن آوری ونیروی انسانی انجام داده وهدف آن افزایش سازگاری بین ساختار،فرآیندها،راهبردها،افرادوفرهنگ سازی،ایجاد وتوسعه راه حل های نووخلاقانه وتوسعه توانایی نوسازی درسازمانها می باشد.

درک وشناختی که به تعریف مسئله می انجامد،معمولا بیش ازهرعامل دیگری،ارزش نهایی پژوهش راتعیین می کند؛باتوجه به ماهیت موضوع مورد مطالعه،نیازاست تاسوالاتی طرح گردد تابااستفاده ازروش های علمی نسبت به پاسخ آنها اقدام شود.سوالات اساسی دراین پروژه به قرار زیر بوده است:
-راههای افزایش درآمد وکاهش هزینه ها وصرفه جویی درآن ونیز استفاده بهینه ازامکانات ومنابع شرکت به چه صورت می تواند تحقق یابد؟
-شرکت واحد درجهت بسترسازی بهبود روش ها  برای پیشبرد اهداف آن چه گامهایی را می تواند بردارد؟
اهمیت وضرورت مسئله:
      اهمیت ونقش اصلاح وبهبود روش هادرنظام اداری انکارناپذیر است،اصلاح وتجدید نظرمستمردرسیستم ها وروش های انجام کارباتوجه به پیشرفت علوم وفن آوری امری اجتناب ناپذیراست چراکه درغیراینصورت سیستم پاسخگوی نیازهای جامعه نبوده ومحکوم به زوال خواهد بود.لذا سیستم هاوروش های انجام کارازجمله عوامل نرم افزاری بهره وری هستند که دراثر بهبود واصلاح مستمر قابلیت انطباق باتغییرات محیط رادرسازمان ها امکانپذیر نموده وآن رادرمقابله با مشکلات اجرایی یاری می نمایند.

ارائه فرضیات:
باتوجه به سوالات طرح شده واهدافی که ازانجام این پروژه وجود دارد؛نسبت به تولید فرضیاتی به شرح ذیل اقدام شده است وفرضیات مورد بررسی وآزمون دراین پژوهش به قرار زیر می باشند:
-1راههای کسب درآمدشرکت درمقایسه با هزینه هاوپرداخت های مالی آن جوابگو نمی باشد.
-2شرکت واحد درحال حاضر باامکانات ومنابع موجود درسرویس دهی وارائه خدمات به مسافرین رضایت کامل راکسب نکرده است.
-3شرکت واحددرزمینه بهبودروش ها درراستای افزایش وارتقاءسیستم تدابیر خاصی نداشته است.
اهداف پروژه:
    انجام هرتحقیقی باید هدفمند باشد وبه بیان دیگراهداف،تعیین کننده مسیر وچگونگی پرداختن به تحقیق هستند.اهداف هرسیستم پویا وموفق،براساس خروجی هایی که ازآن انتظار می رود،برنامه ریزی شده وشکل می گیرد.

اهداف کلان شرکت:
هدف کلی آشنایی وآگاهی بیشتر ازوضع موجود شرکت وشرح وظایف واحدهاوهمچنین شناخت نقاط قوت،ضعف،فرصت ها وتهدیدات موثر برشرکت واحد وارائه سیاست ها وراهبردهایی جهت رفع مشکلات وتنگناهای موجود وبهبود سیستم درراستای نیل به عملکرد مطلوب می باشد.این شرکت با هدف افزایش کیفیت سرویس دهی به شهروندان برنامه های کوتاه مدت وبلندمدت خود راجهت اجرایی شدن برنامه هابااولویت انجام خواهد داد.
ازجمله اهداف کلان شرکت که می توان به آنها اشاره کرد به قرار زیر می باشند:
•    افزایش وتقویت سهم حمل ونقل اتوبوسرانی ورضایت شهروندان ازنحوه سرویس دهی
•    ارتقاءوبهبود درکمیت وکیفیت خدمات اتوبوسرانی درسطح شهر
•    تلاش درجهت افزایش درآمد وکاهش هزینه هاوصرفه جویی درآن
•    بهبود سیستم مدیریت واستفاده بهینه ازامکانات ومنابع

اهداف جزیی
    اهداف خرد دیگری نیزجهت نیل به اهداف کلی شرکت می توان به شرح ذیل بیان نمود:
•    ارتقاء کمي و کيفي فعاليتهاوعملکرد شرکت
•    افزایش سطح مهارت ها و دانش کارکنان
•    بهبود شرایط محیطی کار و افزایش ایمنی
•    استفاده بهینه ازامکانات و منابع موجود
•      ارتقاء نظم و انضباط کاری
•    افزایش رضایت ارباب رجوع از طریق تسریع وبهبود کیفیت خدمات قابل ارایه
•    صرفه جویی در مواد،وقت،انرژی، هزینه
•    حذف تشریفات وفعالیتهای زائد

مبانی نظری تشکیلات وبهبود روش ها
 فعالیت هایی که باعث ایجاد راه حل هایی درقالب سیستم های اطلاعاتی برای رفع یک مشکل سازمانی می شوند رابهبود سیستم ها می گویند.موضوع بهبود روش ها اصطلاحی است در مباحث مدیریتی که فقط شامل روش انجام کار نمی شود و شامل اصلاح چیدمان اداری، استقرار و پياده‌سازي سیستم های نوین مدیریتی، اصلاح ساختار سازمانی و... هم می شود.
نظام بهره وری درسیستم:
 بهره وري را استفاده مطلوب، موثر و بهينه از مجموعه امكانات، ظرفيتها، پتانسيلها، نيروها، منابع و فرصتها می توان تعريف کرد.
استقرار نظام پیشنهادات

 هدف :
ایجاد انگیزش در کارکنان برای ترغیب ایشان جهت مشارکت در ارائه راهکارها به منظور حل مشکلات.
پيشنهاد (suggest)، هر فکر و ايده نو که بتواند منجربه ايجاد يک تغيير مثبت، بهبود روش، افزايش کيفيت و توليد، کاهش هزينهها و بالا بردن روحيه کارکنان و يا ... گردد پيشنهاد تلقي ميشود. کاربرد گسترده نظام پيشنهادها نشانگر اهميت آن در مشارکت است. در واقع تشويق به ارائه پيشنهاد توسط کارکنان به طور فردي يا گروهي و ارزيابي آنها براي بهبود شرايط و زمينههاي گوناگون محيط کاري، با ارائه بازخوردهاي عادي و معنوي براي کارکنان از اساس نظام پيشنهادها ميباشد. ميتوان گفت نظام پيشنهادها يک نظام مدون براي فعال کردن ذهن افراد و به کارگيري ايدهها و نظرات آنها براي بهبود فعاليتهاي سازمان ميباشد.
اهداف اجرايي نظام پيشنهادها
-  افزايش سلامت، انعطافپذيري، مخاطرهپذيري و اثربخشي در مقابل خواست ذينفعان)درونسازماني و برونسازماني(
- بروز خلاقيتها و به فعل درآوردن استعدادهاي دروني کارکنان
 -بهبود فرايندها از طريق ارائه پيشنهادها
 -آگاهي مديريت ارشد سازمان از تواناييهاي کارکنان و استفاده مطلوب از آن
-  بهبود تصميمگيري مديريت از طريق نظرات و پيشنهادهای ارائه شده
 -ارتقاء سطح انگیزش و بهره وری کارکنان
 -سایرموارد مرتبط با اهداف، وظایف و ماموریتهای سازمان

اهم ماموریت های تشکیلات وبهبودروش ها
-جمع آوری اطلاعات وبررسی وشناخت مشکلات ومسایل تشکیلاتی،اداری وفنی واجرایی وتهیه وتنظیم گزارشات وآمارهای مختلف به منظور توجیه مسایل موجود وتشکیلاتی
-نظارت وکنترل برفرآیند سازماندهی وطبقه بندی وارزیابی مشاغل
-تدوین سیاست های اصلاح ساختاربرمبنای تغییرات کلان شرکت
 -طراحی وتدوین روش های لازم جهت ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مختلف شرکت وبرقراری توازن تشکیلاتی
-مشارکت درطراحی وتدوین سیستم های اداری وتشکیلاتی ضمن بهره گیری ازهمکاری متخصصین رشته های مختلف
-ایجاد تسهیلات لازم جهت اجرای سیستم ها وطرح های سازمانی وتشکیلاتی تدوین شده
-پیش بینی نیازهای آتی شرکت با توجه به توسعه وگسترش ابعادفعالیت آن وطراحی وتدوین سیستم های تشکیلاتی مورد نیازدرمقاطع مختلف زمانی