مشخصات خطوط

پایانه ها :

در حال حاضر اتوبوسرانی تبریز و حومه دارای 6 منطقه و 4 پایانه اصلی و 10 پایانه فرعی و همچنین  76 خط اتوبوسرانی که 67 خط آن درونشهری و 9 خط حومه میباشد، اقدام به خدمات رسانی و سرویس دهی به شهروندان محترم می نماید.

از مجموع 76 خط اتوبوسرانی تعداد 61 خط در راستای سیاستهای دولت محترم مبنی بر کاهش تصدی گری دولتی و مشارکت بخش غیر دولتی از سال 1381 تاکنون به بخش خصوصی واگذار شده اند.


مشخصات خطوط  در مناطق شش گانه