میانگین عمر اتوبوسها


میانگین عمر اتوبوسها در شرکت
 
عمر متوسط کل ناوگان در آخر شهریور ماه سال 93 برابر با 5.7 سال می باشد. عمر متوسط ناوگان در بخش خصوصی تحت نظارت 5.9 سال و در بخش ملکی برابر با 5.2 سال می‌باشد.