تعداد اتوبوسها

آخرین وضعیت ناوگان اتوبوسرانی تبریز


مجموع اتـوبوسـهاي ملكي ناوگان اتوبوسرانی تبریز و حومه در آخر شهریور ماه سال1393 تعداد 920 دستگاه  بوده است از تعداد کل اتوبوسهای ناوگـان 707 دسـتگاه در اختیار حوزه اجرایی و مابقی به تعداد 213 دستگاه در اختیار حوزه فنی جهت پشتیبانی از و جایگزینی به هنگام نیاز. و تعداد اتوبوسهای بخش خصوصی نیز 430 دستگاه اتوبوس می باشد.