آمار و اطلاعات طرح و برنامه

واحد آمار و اطلاعات طرح وبرنامه

وظيفه اصلي اين واحد، جمع‌‌آوری، بررسی، ارزيابي و ارائه گزارشات تحلیلی از آمار و اطلاعات مربوط به

فعالیت های شركت واحد می باشد
پاره ای از شرح وظایف مسئول آمار و اطلاعات زیر نظر مدیریت مطالعات و آمار:


- جمع‌آوری آمار و اطلاعات از بخش‌های مختلف شرکت


- تهیه گزارشات مختلف آماری و  تهیه و تنظیم عملکردهای برای زمانهای مختلف


- ارسال اطلاعات و آمار به  جاهای مختلف از جمله به  اتحادیه و اتوبوسرانی‌های و ... بر اساس دستورات

دریافتی