اداره حراست
اداره حراست اتوبوسرانی تبریز دارای زیر مجموعه های حفاظت و مرکز پیام است که هر کدام از این بخش ها امور مربوط به حفاظت، حراست و اطلاع رسانی و انتقال پیامهای ضروری بین واحدهای مدیریتی شرکت را بر عهده دارند.