معاونت خصوصی سازی
معاونت خصوصی سازی یکی از حوزه های مدیریتی شرکت واحد می باشد که در راستای کاهش تصدی گری دولتی و پیروی از اصل 44 قانون اساسی و مشارکت دادن بخش خصوصی در اداره امور به وجود آمده است. این حوزه دارای یک مدیریت با زیر مجموعه امور اداری، پشتیبانی و انضباطی می باشد ودر 72خط درونشهری وحومه با 455دستگاه اتوبوس وبا تعداد 30 شرکت بهره برداران حقوقی(شرکتهای حمل ونقل)و 132 نفر بهره بردار تکی (اشخاص حقیقی) ، 612 نفرراننده  ، 400 نفر کمک راننده  و در مجموع 1352 نفر کار جابجایی  مسافر در ناوگان اتوبوسرانی را بر عهده داشته و به صورت روزمره و جاری در جهت اداره امور همت گمارده است.
هم اکنون 70خط از خطوط اتوبوسرانی کلان شهر تبریز به بخش خصوصی واگذار شده است که برابر با   96 درصد از کل ناوگان با فعالیت 30 شرکت حمل و نقل درونشهری تحت نظارت در کلانشهر تبریز به عنوان موثرترین نهاد خدمت در حمل و نقل عمومی ارائه خدمات می نماید