معاونت اداری و مالی
در چارت سازمانی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه چهار حوزه معاونتی وجود دارد که یکی از این معاونتها، معاونت مالی و اداری  می باشد. مجموع فعالیتهای این حوزه در پنج واحد اداری و مدیریتی تقسیم شده است که در ذیل به اسامی این  واحدها اشاره شده است: