معاونت اجرایی و بهره برداری
حوزه معاونت اجرایی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه یکی از اهرم های مهم خدمات رسانی شرکت به شهروندان محسوب می شود که جهت اداره بهتر امور به 6 منطقه اجرایی در سطح شهر تقسیم شده است .هر کدام از این مناطق تحت نظارت رئیس منطقه مدیریت می شوند. علاوه بر مناطق ذکر شده، حوزه اجرایی به زیر بخش های ذیل تقسیم شده است :

الف: مناطق شش گانه
•    منطقه 1: این منطقه از 8 خط (6 مسیر خصوصی و 2 مسیر ملکی)تشکیل یافته است که بخش شرقی کلانشهر تبریز را تحت پوشش قرار می دهد. پایانه های فعلی این منطقه در خیابان جمهوری واقع است.

•    منطقه 2: این منطقه از 19خط (12 مسیر خصوی و 7 مسیر ملکی )تشکیل یافته است. منطقه 2 اتوبوسرانی تبریز بخش شرق و شمال شرق شهر را تحت پوشش قرار می دهد. پایانه های این منطقه در  پل قاری و ارتش شمالی و بخشی از چای کنار واقع است.

•    منطقه 3: این منطقه از 19 خط  خصوصی تشکیل یافته است . منطقه 3 جنوب و جنوب غرب شهر تبریز را تحت پوشش قرار می دهد. پایانه های این منطقه در محققی شرقی و غربی، واقع است.

•    منطقه 4: این منطقه از 16 خط (15 مسیر خصوصی و 1 مسیر ملکی)تشکیل یافته است که 3 خط آن مربوط به حومه می باشد. منطقه 4 غرب و شمال غرب کلانشهر تبریز را تحت پوشش قرار می دهد. پایانه های این منطقه در خیابان شهید مطهری و میدان ستارخان واقع است.

•    منطقه 5: این منطقه از 8 خط (5 مسیر ملکی و 3 مسیر خصوصی)تشکیل یافته است. سامانه اتوبوسهای تندرو در این منطقه واقع بوده و شرق و غرب شهر را به یکدیگر متصل می نماید. پایان های این منطقه در میدان راه آهن، میدان بسیج، چهارراه آبرسان، خیابان دانشگاه و جلوی هتل تبریز واقع است.

منطقه 6 : این منطقه از 6 خط خصوصی مسیر های حومه  تشکیل یافته است و بخش جنوب و جنوب غربی را تحت پوشش قرار داده و پایانه آن در محدوده میدان راه آهن واقع است
 

ب:مدیریت واحد گشت تبریز
این حوزه دارای 130 دستگاه اتوبوس و 10 دستگاه مینی بوس بوده و مسئولیت اجرای سرویسهای تعیین شده در قراردادهای منعقده و خدمات رسانی به شهروندان در قالب اتوبوسهای دربستی را عهده دار می باشد.شایان ذکر است سرویسهای عمومی همایشها و جشنواره های برگزار شده درکلانشهر تبریز از طریق این سیستم تامین می گردد.


    ج: مدیریت کنترل و تعرفه و سایت کامپیوتر
این حوزه به عنوان مرکز ارزیابی عملکرد کلیه رانندگان فعال در بستر شبکه حمل و نقل اعم از ملکی و خصوصی با محوریت ارزیابی استانداردهای تعیین شده و اجرای سرویسهای محوله و سایر موضوعات مرتبط در حمل و نقل عمومی را و استخراج عملکرد رانندگان در حوزه حقوق و ئستمزد ایفای نقش می نماید.

د: مدیریت واحد بیمه و تصادفات
     مدیریت بیمه و تصادفات مسئولیت خرید انواع بیمه های مورد نیاز در بستر ناوگان حمل و نقل عمومی،پشتیبانی و ستادی و اجرای آن و رسیدگی به پروندهای تخلفات راهنمایی ورانندگی، جرحی، فوتی و پیگیری آن در محاکم قضایی و شرکتهای بیمه ای طرف قرارداد  بر عهده دارد