ترکیب هیئت مدیره تعاونی 432
 اعضای هیئت مدیره تعاونی 432 عبارتند از:

1- محمد علی فرشباف کرد آبادی- رئیس هیئت مدیره


2 - اسماعیل ثنائی فرد - نائب رئیس هئیت مدیره


3-محمد احمدی  - عضو

 
4 - اسماعیل اسمعیل اوغلی - منشی هئیت مدیره
  


5- حمید جعفر زاده-عضو