آمار
آمار و اطلاعات سيستم كارت‌بليت
هم‌اكنون تمامی اتوبوسهای بخش دولتی فعال در خطوط مجهز به سیستم کارت بوده وبیش از یک میلیون کارت بلیت در دست مسافرین می باشد و در بيش از 40 نقطه از مسيرهاي خطوط دولتي، گيشه‌هاي فروش و شارژ كارت‌بليت ايجاد شده و بيش از 80نفر دراین خصوص مشغول بکار هستند . و همچنین در اتوبوس‌هاي دوكابين كه اشرافيت راننده به درهاي اتوبوس كمتر مي‌باشد نفرات كنترل‌چي در داخل اتوبوس‌ها در هر دو بخش آقايان و خانم‌ها به كار گرفته شده است و در قسمت خانم‌ها دستگاه شارژ كارت‌بليت جهت شارژ كارت مسافرين گنجانده شده است .


 
دستگاه‌هاي كارتخوان زميني در ورودي ايستگاه‌هاي خطوط پر مسافر جهت كنترل و نظارت بيشتر بر اجراي سيستم تراکنش كارت‌بليت نصب شده است و ايستگاه‌ها به‌نحوي محصور شده‌اند كه مسافر ملزم به ورود به داخل سایبانها و استفاده از دستگاه كارتخوان زميني است و دستگاه‌هاي زميني هركدام داراي نفرات كنترل‌چي هستند. تعداد دستگاه‌هاي كارتخوان زميني در حال حاضر 39 عدد مي باشد.