وظایف فناوری
شرح  وظایف فعلی فناوری اطلاعات  اتوبوسرانی تبریز

1.    نظارت بر نحوه تجهيز فني اتوبوس‌ها به سيستم هاي كارت‌بليت و AVL
2.    نظارت بر سخت افزار و نرم‌افزارهاي بكارگرفته شده در سيستم
3.    نظارت بر نحوه عملكرد شركت موبايل پرداخت ايران
4.    نظارت بر نحوه عملكرد شركت طرف قرارداد جهت كنترل كارت بليت و شارژ كارت مسافرين
5.    نظارت بر نحوه كاركرد رانندگان و استخراج ماهانه تعداد تراكنش آنان جهت ارزیابی عملکرد آنها
6.    مطالعه و تحقيق در خصوص فناوري‌هاي نوين در زمينه كارت‌بليت و AVL
7.    نظارت بر نحوه مناسب‌سازي ايستگاه‌ها جهت استفاده آسان مسافرين از دستگاه‌هاي كارت بليت
8.    بررسي پروژه ايجاد گيت (درب‌هاي اتوماتيك)  در برخي از ايستگاه‌هاي پرتراكم و مهم
9.    انجام اقدامات لازم درخصوص خريد و چاپ كارت‌بليت
10.    نظارت بر نحوه توزيع شارژ مابين گيشه‌داران و كنترل نظام مالي سيستم شارژ كارت‌بليت
11.    استخراج گزارش، آمار و عملكردهاي سيستم كارت‌بليت
12.    نظارت بر نحوه اجرا و تجهيز اتاق مانيتورينگ
13.    نظارت بر نحوه محاسبه سهم از درآمد تراكنش مابين شركت‌هاي منتفع از درآمد كارت‌بليت
14.    شركت در كميته ها و جلسات شهري، منطقه‌اي و ملي درخصوص تدوين راهبردهاي اصولي راه اندازي سيستم كارت‌بليت و AVL
15.    برنامه ريزي و تدوين راهبردها جهت تجهيز بخش خصوصي ناوگان اتوبوسراني تبريز به سيستم‌هاي كارت‌بليت و AVL
16.     و ....