اتاق مانیتورینگ
اتاق مانيتورينگ

با توجه به تجهيز 300 دستگاه از اتوبوس‌هاي شركت واحد تبريز به سيستم كارت بليت و AVL ، لزوم كنترل اين سيستم و بررسي نحوه كاركرد و خدمات‌رساني اتوبوسراني به شهروندان بيش از پيش احساس شد لذا اتوبوسراني از دي ماه 1390 تصميم به تجهيز اتاق مانيتورينگ در ساختمان مركزي شركت واحد تبريز نمود.
بدين جهت مساحتي به اندازه 150 مترمربع به اتاق مانتيتورينگ يا مركز كنترل هوشمند ناوگان اختصاص داده شد. هم اكنون مراحل ساخت اين بنا درحال تكميل است و از آغاز سال 1391 آماده بهر‌برداري خواهد بود.
در مركز كنترل هوشمند اتوبوسراني تبريز مانيتورهايي جهت رويت اتوبوس‌هاي ناوگان بر روي نقشه كلان‌شهر تبريز در نظر گرفته شده است. مركز كنترل جهت سرويس دهي به 5منطقه اتوبوسراني تبريز آماده به كار خواهد شد. جهت تسهيل در كنترل مجموعه، مركز پيام شركت (سيستم بي‌سيم) با مركز كنترل ادغام خواهد شد.
همچنين در برنامه‌هاي آتي اين مركز كنترل و نظارت تصويري در پايانه‌ها، ايستگاه‌هاي مهم و مجتمع تعميرگاهي شركت در نظر گرفته شده است.