واحد سازمانی
نام کارمند :صالح نام خانوادگی:برقی
سمت سازمانی :مسئول حفاظت فیزیکی شماره تماس :