واحد سازمانی
نام کارمند :نادر نام خانوادگی:عبدالستاری
سمت سازمانی :رئیس امور حرکت منطقه 4 اتوبوسرانی شماره تماس :