واحد سازمانی
نام کارمند :میر صادق نام خانوادگی:قوام
سمت سازمانی :رئیس امور حرکت منطقه 2 اتوبوسرانی شماره تماس :