واحد سازمانی
نام کارمند :ابوالفضل نام خانوادگی:عبداله زاده
سمت سازمانی :مسئول واحد درآمد شماره تماس :