واحد سازمانی
نام کارمند :خانم نام خانوادگی:قنبری
سمت سازمانی :مسئول مرکز کنترل هوشمند شماره تماس :