واحد سازمانی
نام کارمند :جعفر نام خانوادگی:تقی اقدم
سمت سازمانی :مدیر طرح و برنامه , مسئول اصلاح شبکه شماره تماس :