واحد سازمانی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:عباسی
سمت سازمانی :مسئول جایگاه CNG شماره تماس :