تاریخ : دوشنبه 19 اسفند 1398     |     کد : 2611

خبر تصویری:

بازدید مدیر عامل از واحدهای مختلف اداری شرکت

مهندس ایمان غنی زاده  مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه از واحد های مختلف اداری شرکت بازدید نموده و در جریان کارها قرار گرفتند و مدیران و کارشناسان واحدها نیز توضیحات لازم را ارائه نمودند.

 ش حاضری