ترکیب هیئت مدیره
 

اعضای هیئت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه  :

 

1-دکتر مهدی یوسفی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز -رئیس هیئت مدیره

 

2- حاج فرخ جلالی مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی شهرداری تبریز- عضو هیئت مدیره

 

 

3-مهندس محمد حسین زاده مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز -عضو هیئت مدیره

 

4- مهندس ایمان غنی زاده  - عضو هئیت مدیره

 

5- اکبر خردمند مدیر امور مالی شهرداری تبریز- عضو هئیت مدیره