وضعیت موجود تعاونی 432
 
در حال حاضر با گذشت بيش از 16 سال از شكل گيري تعاوني 432و افزايش فعاليتهاي جانبي (از سال 1388 تعاوني در زمينه تامين نيرو نيز فعاليت مي نمايد كه در  اين خصوص تعداد 100 نفر راننده جذب و به شركت واحد جهت فعاليت معرفي گرديد) ،  تعداد 12 نفر پرسنل در قسمتهاي مختلف تعاوني فعاليت مي نمايند. در سالهاي اخير تحولي عظيم در نحوه فعاليتهاي پرسنل (در تمامي ابعاد) به وجود آمده  است که از آن جمله می توان اتوماسيون واحدهاي اداري و مالي و ساير فعاليتها را برشمرد.


لازم به توضیح است که تعاوني 432 با بکارگیری بيش از 1000 نفر راننده، به عنوان يك مجموعه كاملا" منسجم و منظم در عرصه حمل و نقل عمومی شهر تبريز فعالیت می نماید و وزنه مهمی از حمل و نقل عمومی شهر را بر عهده گرفته است. این تعاونی  با ايجاد بيش از 1000 فرصت شغلي ، توانسته است علاوه بر كسب سود به اعضاي تعاوني، يك خانواده 1000 نفري را نظم بخشیده و در ارائه خدمات به شهروندان محترم كوشا باشد .
اين تعاوني در سال 1386 در بين تعاونيهاي داراي مجوز از اداره كل تعاون استان به عنوان تعاوني برتر استان برگزيده و انتخاب شده است .
 اين امر با رعایت موارد ذیل محقق شده است: 1- برگزاري كليه مجامع به صورت سالانه و نيز انتخابات هيئت مديره و بازرس قانوني با نظارت اداره كل تعاون استان
 2- سعي و اهتمام هيئت مديره ، مديريت و پرسنل در جهت حفظ منابع موجود و كسب منابع جديد مالي و...
آدرس پستي تعاوني 432 :

تبريز، خيابان آذربايجان ، تقاطع آخوني -  كد پستي:  66819  -   51848

تلفنهاي تماس :

2880492  --  دفتر مديريت                                       2880244  --  فاكس
2886160  --  اموراداري                                            2886182  --  امورمدارس
2863547  --  امورحركت                                         2876068  --  امورمالي