ترکیب هیئت مدیره تعاونی 432
 اعضای هیئت مدیره تعاونی 432 عبارتند از:

1- محمد علی فرشباف کرد آبادی- رئیس هیئت مدیره2 - اسماعیل ثنائی فرد - نائب رئیس هئیت مدیره3-موسی طاهری - عضو و مدیر عامل


 
4 - اسماعیل اسمعیل اوغلی-منشی هئیت مدیره
 
  


5 - علیرضا زمانفر-عضو